Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de volledige algemene voorwaarden van Webburo Noord Nederland B.V. (Webburo Online Services). Deze algemene voorwaarden zijn tevens als PDF-download beschikbaar.

Artikel 1 – Definities/algemeen


a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Webburo: gebruiker van deze algemene voorwaarden Webburo Noord Nederland B.V.;
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Webburo een overeenkomst sluit.
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Webburo en opdrachtgever gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Webburo. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Webburo en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst


a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de Webburo zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b) De door Webburo gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
c) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
d) Een overeenkomst met Webburo komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract-document is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever of in de vorm van een andere schriftelijke bevestiging (waaronder e-mail etc.), ontvangen en geaccepteerd door Webburo.
e) Webburo is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van de aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en kosten, zijn gestegen.
f) Webburo mag het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel te verwachten hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet aan Webburo kan worden toegerekend, dat in redelijkheid van Webburo niet verwacht mag worden de werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief uit te voeren.
g) De CSS- en HTML-code van de website en de software voor het content management systeem CosMoS alsmede eventuele overige maatwerkprogrammatuur of websites die op maat zijn gebouwd in WordPress, ExpressionEngine en Magento worden aan Opdrachtgever in licentie gegeven en niet verkocht. De data die Opdrachtgever zelf toevoegt in het content management systeem zijn en blijven het eigendom van Opdrachtgever en kunnen bij beëindiging van de gebruikersovereenkomst beschikbaar worden gesteld in de vorm van een zip bestand. Webburo kan hiervoor kosten in rekening brengen.
Webburo behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van het geleverde content management systeem. Dit geldt eveneens voor overige maatwerkprogrammatuur, tenzij door partijen anders nader schriftelijk is overeengekomen. De voorwaarden van de licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door Webburo worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op het oorspronkelijke content management systeem. Webburo geeft garantie op de werking van de standaard modules. De toekomstige werking van maatwerksoftware of specifieke uitbreidingen op standaard modules wordt door Webburo niet gegarandeerd. Indien dergelijke storingen dienen te worden hersteld zal Webburo hiervoor op basis van nacalculatie kosten in rekening brengen.
h) Webburo levert standaard één van de twee volgende betaalsystemen in een webshop of reserveringsysteem, zijnde Mollie of Sisow.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst


a) Webburo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander conform de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
b) Webburo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webburo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek althans tijdig aan Webburo worden verstrekt. Indien genoemde gegevens niet, niet tijdig of niet na uitdrukkelijk verzoek van Webburo worden verstrekt, heeft Webburo het recht de op haar rustende verplichtingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Indien Webburo door gebruiker niet in staat gesteld wordt haar werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 3 sub c, dan is het volledige bedrag van de opdracht ineens opeisbaar, opdrachtgever komt alsdan niet het recht op opschorting of verrekening toe.
e) Indien opdrachtgever Webburo niet in staat stelt de opgedragen werkzaamheden volledig uit te voeren, door het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 3 sub c, dan vormt dit een grond de overeenkomst te ontbinden, waarbij de schade door partijen wordt gefixeerd op het bedrag de opdracht.
f) Webburo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webburo is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
g) Opdrachtgever vrijwaart Webburo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Webburo toerekenbaar is.

Artikel 4 – levering


a) Uitvoering van de opdracht tot het realiseren van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvaarding van de opdracht door Webburo en na ontvangst van de gegevens van opdrachtgever benodigd voor het realiseren van een website.
b) Opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen. Ingebrekestelling door de opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven met een redelijke termijn, minimaal 14 dagen, te geschieden.
c) De levering van een website vindt plaats door het ontwerp van de website, webshop of bookingsysteem in testmodus te plaatsen op het internet onder gelijktijdige verstrekking van codes aan opdrachtgever benodigd voor het beheer van de website.
d) Door opdrachtgever aangedragen wijzigingen of aanvullingen op een website die in de testmodus voor opdrachtgever bereikbaar is, beïnvloeden het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden van Webburo niet. Indien de wijziging of aanvulling tot meerkosten leiden, zal Webburo opdrachtgever daartoe voor het aanbrengen van die wijzigingen en/of aanvullingen informeren. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Webburo aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van een omstandigheid die aan Webburo kan worden toegerekend, dan zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.
e) Omvat de opdracht tevens de registratie van een domein dan is de opdrachtgever voor dit domein een entreebijdrage verschuldigd. De entreebijdrage, de licentiekosten, de eerste maandvergoeding en alle overige aan het domein verbonden kosten, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 5 – Duur en beëindiging


a) De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van 12 maanden.
b) Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging is definitief na onze bevestiging per e-mail van uw beëindiging.
c) Webburo kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Webburo kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzochte zekerheid niet verstrekt of indien opdrachtgever in staat van faillissement, in surseance van betaling is komen te verkeren, indien de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever van toepassing is verklaard of indien opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
d) Webburo heeft zonder daartoe schadeplichtig te worden, het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien opdrachtgever een oneigenlijk gebruik maakt van het internet, opdrachtgever informatie verspreidt die strijdig is met de wet en de goede zeden. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de website informatie te verspreiden die op enige wijze discriminerend of kwetsend is, tevens is het niet toegestaan om zogenaamde adultpages, mp3pages of daaraan gerelateerd te plaatsen op de website. Handelen in strijd met deze verplichting geeft Webburo het recht terstond de website te weigeren en de overeenkomst te beëindigen.
e) Indien de overeenkomst door Webburo wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webburo de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Webburo heeft steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
f) Het data/e-mailverkeer door opdrachtgever is beperkt tot een hoeveelheid van maximaal 10 GB per maand. De schijfruimte voor de hosting van de website en e-mail is gemaximeerd op 5 GB. Boven deze hoeveelheid dienen nieuwe prijsafspraken te worden gemaakt. Bij bulkmail of verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op accounts en/of domeinnamen die door Webburo worden beheerd, heeft Webburo het recht om terstond en zonder overleg het domein af te sluiten. Kosten en schade hiermee verband houdend worden op opdrachtgever verhaald.
g) De vermelde producten zoals omschreven in artikel 2 g) worden als licentie in bruikleen gegeven aan Opdrachtgever gedurende de periode waarvoor de licentiekosten in rekening zijn gebracht en ook daadwerkelijk zijn betaald. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven te allen tijde eigendom van Webburo.
Opdrachtgever is in overtreding als de vermelde producten worden gebruikt zonder hiervoor een licentie te hebben voldaan. Opdrachtgever is in dat geval gehouden jegens Webburo een onmiddellijk opeisbare boete te betalen van € 2.500,– en van € 100,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en onverminderd het recht van Webburo tot het vorderen van aanvullende vergoeding van gederfde licentievergoedingen, kosten, schaden en interesten.

Artikel 6 – Betaling


a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeen¬komen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die opdrachtgever aan de betaling toekent.
c) Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze wettelijke rente verschuldigd.
d) Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Webburo redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Webburo zendt na het verstrijken van de betalingstermijn en bij niet voldoen van betaling een aanmaning met opgave van de verschuldigde incassokosten conform de bedragen opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten waarbij de opdrachtgever de gelegenheid heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Blijft betaling door de opdrachtgever na aanmaning uit, dan zijn de aangekondigde incassokosten door Webburo opeisbaar.
e) Indien Webburo opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Webburo gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Webburo in rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
f) Indien opdrachtgever na – herhaald – betalingsverzoek na het verstrijken van de geldende betalingstermijn met betalen in gebreke blijft, dan heeft Webburo het recht om zonder nadere ingebrekestelling al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, heeft Webburo het recht de hosting van een website terstond te beëindigen en heeft Webburo het recht door haar voor opdrachtgever beheerde domeinnamen technisch op te heffen of op haar naam te doen laten registreren. Indien opdrachtgever weer gebruik wil maken van zijn website en domeinnamen dan dient hij eerst de vordering te betalen alsmede de kosten van heraansluiting, zijnde een bedrag van € 250,- exclusief BTW, bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7 – Reclame


a) Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, uiterlijk binnen 8 werkdagen na het in de testmodus plaatsen van de website, althans binnen 14 dagen na mededeling door Webburo dat haar werkzaamheden zijn voltooid, te onderzoeken of Webburo de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Webburo terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt.
b) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdige reclame (sub a) stelt opdrachtgever Webburo in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de reclame. Bij een terechte reclame verleent opdrachtgever aan de Webburo een redelijke termijn voor herstel of aanpassing conform aanwijzingen van opdrachtgever mits verricht binnen het kader van de opdracht.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud


a) Alle door Webburo geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz., blijven eigendom van Webburo.
b) Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren, indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten, is opdrachtgever verplicht Webburo daartoe terstond in kennis te stellen.
c) Indien Webburo aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
d) Alle door Webburo voor opdrachtgever vervaardigde materialen blijven eigendom van Webburo.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid


a) Indien Webburo jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Indien Webburo aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro). Indien Webburo ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.
c) Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d) Webburo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e) De beperkingen ten aanzien van directe schade gelden niet indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Webburo en haar ondergeschikten.
f) Webburo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Webburo bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.
g) Opdrachtgever vrijwaart Webburo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten op intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens.

Artikel 10 – Overmacht


a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Webburo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Webburo niet in staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Webburo worden daaronder begrepen.
b) Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt de periode van overmacht langer dan twee maanden dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden zonder jegens de ander schadeplichtig te worden.
c) Voor zover Webburo bij het intreden van overmacht gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze prestatie een zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij gerechtigd om de nagekomen verplichtingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Geheimhouding


a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom


a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webburo zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet of andere wetgeving ter zake van intellectuele eigendomsrechten toekomen.
b) Alle door Webburo verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webburo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen


a) Alle met Webburo gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Webburo dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Assen, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.
c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst


In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst kunt u raadplegen via deze link.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU


Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU (zogenaamde ccTLDs), dient u ervan bewust te zijn dat Webburo niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kiest u er voor om de domeinnaam te registeren, dan gaat u akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij Webburo.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties


Indien u via ons één of meerdere domeinnamen registreert of op uw naam laat stellen, zullen wij deze voor u vastleggen of vast laten leggen bij de Registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing. De voorwaarden kunt u opvragen bij Webburo.

Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .NL-domeinnamen, eist de desbetreffende Registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen u en die Registry. U verleent in dat geval aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens u te sluiten en om namens u akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen u en een Registry, kunnen wij de door u aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.

Eduard Deckers
Al enige tijd worden mijn websites gehost door Webburo Noord Nederland. Ik ben buitengewoon te spreken door de service die wordt verleend. Hij is snel, doeltreffend en zeer prettig. Als ZZPer heb ik totaal geen omkijken naar dit aspect van mijn werk en dat is zeer plezierig. Dank hiervoor!
Ronald Rentenaar
Ben al jaren, naar volle tevredenheid, gebruik van de services van Webburo Noord Nederland / Web2Host. De supportdesk (in het bijzonder René Scholten) is snel en kundig. Op een emailtje met een vraag heb je in no-time een antwoord. Ik zou zeggen ga zo door!
Hans van Hove
Al ruim 20 jaar met mijn websites bij Digihosting.nl en zelden een probleem gehad, die enkele keer altijd goed geholpen.
Nu ik mijn hostingpakket wilde reorganiseren kreeg ik prima advies en een voordeliger nieuw pakket.
Martijn Liemburg
Sinds jaar en dag maakt gebruik van de hostingdiensten. Top dienstverlening, keurige en prettige communicatie en aardige mensen. Zeer tevreden.
Bigbagsiergrind nl
Een paar maanden geleden heeft Webburo voor ons een website gebouwd. Wij zijn super tevreden met het resultaat.

-Het team van Bigbagsiergrind.nl